Polabské sdružení ochránců přírody:

 

KDO JSME

Kdo jsme

Polabské sdružení ochránců přírody je nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a volně žijících živočichů. Oficielně jsme vznikli počátkem roku 2001, kdy jsme navázali na naše několikaleté neformální aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Naše činnost spočívá především v terénní ochraně a monitoringu dravců, sov, zpěvného a vodního ptactva vyskytujícího se v našem kraji. Členská základna se skládá z několika místních nadšenců avšak se snažíme zapojovat do našich aktivit i ostatní milovníky přírody toužících po zachování přirozených podmínek pro život volně žijících živočichů.

Za organizaci její předseda Michal Hradský

 

Obsah

ČINNOST

1/ Činnost odběrné stanice pro zraněné živočichy

            Jedná se o nejdůležitější bod naší činnosti. Odběrná stanice funguje již od roku 1996. První roky se počet přijímaných zvířat pohyboval v počtech okolo deseti kusů. Každý rok však počet přijímaných zvířat roste (viz.tabulka), čímž se automaticky zvětšuje i kapacita naší stanice.

Provoz stanice zahrnuje tyto dílčí činnosti

- příjem zraněných živočichů

- odchyt poraněných živočichů

- prvotní ošetření poraněného zvířete

- převoz k veterináři

- denní ošetřování a péče o zvíře

- zajištění přepravy zvířete do Stanice pro zraněné živočichy

- a v nejlepším případě navrácení zvířete do volné přírody

 

Za rok 2001 bylo v naší stanici přijato celkem : 76 živočichů 35-ti druhů

Přehled o přijatém ptactvu do odběrné stanice ( 27 druhů)

DRUH

PŘÍJEM

ÚHYN

VYPUŠTĚNÍ

PŘEVOZ DO STANICE

Kalous pustovka

1

 

 

1

Kalous ušatý

4

1

1

2

Káně lesní

5

5

 

 

Poštolka obecná

5

4

 

1

Krahujec obecný

1

1

 

 

Moták pochop

1

 

 

1

Sova pálená

1

1

 

 

Havran polní

1

 

 

1

Sojka obecná

1

1

 

 

Žluna zelená

1

 

1

 

Hrdlička zahradní

3

 

1

2

Holub domácí

1

1

 

 

Strakapoud velký

3

1

2

 

Kos černý

7

3

4

 

Rorýs obecný

4

1

2

1

Pěnkava obecná

6

3

 

3

Sýkora koňadra

3

2

1

 

Konipas bílý

1

 

1

 

Dlask tlustozobý

1

 

1

 

Budníček lesní

1

 

 

1

Červenka obecná

2

2

 

 

Vrabec domácí

2

1

1

 

Labuť velká

1

 

1

 

Kachna divoká

1

 

1

 

Kačer čínský

2

1

 

1

Koroptev polní

1

1

 

 

Bažant obecný

1

 

1

 

CELKEM

61

29

18

14

 

Další z našich přijatých živočichů v roce 2001( 8 druhů)

 

DRUH

PŘÍJEM

ÚHYN

VYPUŠTĚNÍ

PŘEVOZ DO STANICE

Netopýr rezavý

2

 

1

1

Netopýr ušatý

2

 

2

 

Netopýr řasnatý

1

 

1

 

Slepýš obecný

1

 

1

 

Ještěrka

1

 

 

1

Kuna lesní

1

1

 

 

Ježek západní

5

2

2

1

Zajíc potní

2

1

 

1

CELKEM

15

4

7

4

 

 

Nejčastější poranění přijímaných zvířat:

- popálení elektrickým proudem

- zlomeniny končetin (hlavně křídel)

- poranění brokovou či jinou zbraní

- šok po srážce s automobilem

            Počátkem roku 2002 jsme vystavěli tři nové komory pro poraněné živočichy v odběrné stanici z důvodu zvyšujícího se počtu přijímaných zvířat.

2/ Ptačí budky

Dalším naším projektem je zajištění výroby ptačích budek pro pěvce, dravce a vodní ptáky. Následně  tyto budky vyvěšujeme na vhodných lokalitách pro konkrétní druhy ptactva. Ve spolupráci s ornitologem  pak kroužkujeme mláďata v obsazených budkách.

3/ Projekt moták pochop

V našem regionu se zaměřujeme na mapování výskytu motáka pochopa v jeho přirozeném prostředí. Při pozorování se nám podařilo zmapovat hnízdiště několika párů a přímo na hnízdech okroužkovat patnáct mláďat tohoto dravého ptáka. Výsledkem tohoto projektu je tedy přehled o hnízdních lokalitách, okroužkování mláďat, získání mnohé dokumentace a poznatků o tomto druhu.

4/ Monitoring ptačích druhů

V průběhu celého roku jsme pozorovali v našem regionu ptactvo a vedli dokumentaci o druhovém zastoupení v pozorované lokalitě. Tuto dokumentaci jsme doplňovali pořízenými fotografickými a filmovými materiály z hnízdění a vyvádění mláďat. Naše sdružení se zaměřilo především na mapování výskytu dravých ptáků. Ve spolupráci s odborným ornitologem provádíme kroužkování na zmapovaných hnízdištích. Veškerou naši činnost se snažíme provádět  s respektem a ohledem k živočichům tak, abychom co nejméně narušili jejich přirozené životní podmínky.

Někteří naši členové jsou i členy České společnosti ornitologické. Proto se snažíme veškeré získané informace o pozorovaném ptactvu ( hnízdiště, pozorování, přílety a odlety ptactva na tahových cestách) zasílat právě této organizaci a zapojovat se do jejich programů.

5/ Osvěta veřejnosti

Osvětu veřejnosti o ochraně přírody a ptactva jsme prováděli formou výroby a distribuce informačních a propagačních materiálů o naší činnosti. Tyto informace jsme zveřejnili i v místním tisku.

V roce 2002 jsme v rámci Dne země uspořádali propagační akci našeho sdružení a ochrany životního prostředí vůbec.

 Každoročně  pořádáme přednášky o ochraně ptactva pro několik tříd základních škol a gymnázií.

 

 

DOKUMENTY

Stanovy

občanského sdružení

POLABSKÉ SDRUŽENÍ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

 

Čl. 1. Název, sídlo a uzemní působnost

Organizace nese název „Polabské sdružení ochránců přírody“. Sídlem organizace je Průhon 1290, Stará Boleslav (PSČ 250 01). Organizace může mít i více sídel pro své organizační složky. Organizace vyvíjí činnost na území České republiky v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 2. Postavení organizace

Organizace „Polabské sdružení ochránců přírody“ je zájmovým, dobrovolným sdružením občanů, které je nezávislé od politických ideologií a struktur státoprávního systému za dodržování platných právních norem. Pro uskutečňování cílů a poslání organizace však tato v potřebném rozsahu spolupracuje i se státními a jinými organizacemi. Organizace je v souladu se zákonem právním subjektem. Vůči třetím osobám ji zastupuje předseda nebo člen pověřený výborem na konkrétní úkon.

Čl. 3. Cíl a poslání organizace

Posláním organizace je přispět svou činností ke zlepšení podmínek pro život volně žijících živočichů aktivními opatření pro jedince a biotopy. Cílem je zlepšení podmínek pro život především ohrožených druhů, ale také ekologické hospodaření s faunou, která je předmětem výkonu práva myslivosti a rybářství, s důrazem na zájmy ochrany přírody.

Čl. 4. Orgány organizace

Orgány organizace jsou:

 členská schůze

 výbor

 revizor

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem „Polabského sdružení ochránců přírody“, usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Svolává jí podle potřeby výbor prostřednictvím určeného člena, zpravidla l krát do roka. O schválení návrhů rozhoduje nadpoloviční většina přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda svým hlasem.

Do výlučné působnosti členské schůze patří:

- schvalování stanov, změn a doplňků stanov a zřízení organizačních jednotek

- stanovení, změna a výše členských příspěvků

- volba předsedy, členů výboru a revizora

- schvalování plánu činnosti

- rozhodnutí o vyloučení členů

- rozhodnutí o zániku organizace

Výbor je tříčlenný a nebo pětičlenný a je sestaven z předsedy, jednatele a zvolených členů výboru. Do zvolení plní jeho funkci výbor přípravný.

 Výbor je volený na dobu určenou členskou schůzí. Rozhoduje o přijetí členů, řídí činnost organizace v plném rozsahu s výjimkou pravomocí příslušející výlučně členské schůzi. Při hlasování o návrhu rozhoduje nadpoloviční většina, v případě rovnosti hlasů při většinovém počtu přítomných členů výboru rozhoduje hlas předsedy, výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.

Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje na výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně l krát ročně.

Čl. 5. Členové

Členem organizace se může stát fyzická a právnická osoba s počtem 1 hlas za předpokladu, že:

- souhlasí se stanovami organizace

- je schválena za člena výborem organizace na základě žádosti s následným zaregistrováním

- zaplatí nejpozději do měsíce od zaregistrování příspěvek

Členství končí:

- dobrovolným vystoupením

- nezaplacením členského příspěvku do konce prosince běžícího roku

- vyloučením členskou schůzí

- úmrtím

- zánikem organizace

Členové

- jsou povinni dodržovat stanovy, platné usnesení orgánů „Polabské sdružení ochránců přírody“,

- jsou povinni vlastní činností napomáhat poslání a cílům organizace,

- mají právo volit a být voleni do orgánů „Polabské sdružení ochránců přírody“,

- mají právo vhodnou formou prezentovat svoji činnost v organizaci a činnost organizace s cílem seznámení veřejnosti s organizací a získání další pomoci při naplňování poslání a cílů organizace

- mají právo předkládat vlastní návrhy a využívat všechny výhody vyplývající z členství a svého přínosu pro činnost organizace.

Čl. 6. Zásady hospodaření

Hospodaření s majetkem organizace se řídí pravidly vymezenými platnými právními předpisy a zásadami určenými ve stanovách. Majetek organizace tvoří materiální a finanční prostředky získané z:

- členských příspěvků

- sponzorských příspěvků a darů

- dotací

- veřejných sbírek

- vlastní hospodářské činnosti

- a jiných legálních zdrojů

 

Zásady hospodaření:

- právo hospodaření s majetkem přísluší výboru organizace v souladu s plánem činnosti a hospodaření

- pro rozšíření finančních zdrojů může organizace vykonávat hospodářskou činnost, které výnos slouží pro činnost organizace a ne pro zisk v souladu s platnými právními předpisy

- pro účel naplňování poslání a zabezpečení hospodářské činnosti s výnosem pro organizaci může „Polabské sdružení ochránců přírody“ pronajímat, najímat, kupovat resp. Prodávat hmotný i nehmotný majetek včetně duševního za dodržení všech souvisejících právních norem.

 

 

SPOLUPRÁCE

Spolupráce s jinými subjekty

 

 

 

SPONZOŘI

Sponzoři, dárci a lidé podporující naší činnost

 

p. Šorel, Stará Boleslav

 

p. Blahová, Brandýs nad Labem

 

p. a pí. Hradských, Stará Boleslav

 

MVDr. Dominik Vlach, veterinární ordinace, Brandýs nad Labem

 

p. Novák, truhlářství, Brandýs nad Labem

 

Fajtova drogerie, Stará Boleslav

 

 

a spousta dalších na které jsme zapomněli a kterým také děkujeme

 

JAK POMOCI

Jak se můžete zapojit ?

 

            Naše sdružení je zcela otevřené jakémukoli zájmu mladých ornitologů, ochránců přírody či lidem, kteří cítí, že naše snažení má smysl a nebojí se přiložit ruku k dílu.

 

Jak nám můžete konkrétně pomoci :

 

 

 

 

V případě zájmu nás kontaktujte. Viz Kontakty

 

 KONTAKT

Polabské sdružení ochránců přírody

Průhon 1290

250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2

IČO: 26523027

Bankovní spojení: 155926609/0600

Tel./fax: 0202-812073

Mobil: 0605-946483

E-mail: macekpetr@seznam.cz

            Jestrab.Berdy@seznam.cz

Předem Vám děkujeme za zaslané náměty, dotazy a připomínky k naší činnost