Výroční zpráva 2001

Informační leták

Leták Den Země 2003

 

Stanovy

občanského sdružení

POLABSKÉ SDRUŽENÍ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

 

Čl. 1. Název, sídlo a uzemní působnost

Organizace nese název „Polabské sdružení ochránců přírody“. Sídlem organizace je Průhon 1290, Stará Boleslav (PSČ 250 01). Organizace může mít i více sídel pro své organizační složky. Organizace vyvíjí činnost na území České republiky v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 2. Postavení organizace

Organizace „Polabské sdružení ochránců přírody“ je zájmovým, dobrovolným sdružením občanů, které je nezávislé od politických ideologií a struktur státoprávního systému za dodržování platných právních norem. Pro uskutečňování cílů a poslání organizace však tato v potřebném rozsahu spolupracuje i se státními a jinými organizacemi. Organizace je v souladu se zákonem právním subjektem. Vůči třetím osobám ji zastupuje předseda nebo člen pověřený výborem na konkrétní úkon.

Čl. 3. Cíl a poslání organizace

Posláním organizace je přispět svou činností ke zlepšení podmínek pro život volně žijících živočichů aktivními opatření pro jedince a biotopy. Cílem je zlepšení podmínek pro život především ohrožených druhů, ale také ekologické hospodaření s faunou, která je předmětem výkonu práva myslivosti a rybářství, s důrazem na zájmy ochrany přírody.

Čl. 4. Orgány organizace

Orgány organizace jsou:

 členská schůze

 výbor

 revizor

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem „Polabského sdružení ochránců přírody“, usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Svolává jí podle potřeby výbor prostřednictvím určeného člena, zpravidla l krát do roka. O schválení návrhů rozhoduje nadpoloviční většina přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda svým hlasem.

Do výlučné působnosti členské schůze patří:

- schvalování stanov, změn a doplňků stanov a zřízení organizačních jednotek

- stanovení, změna a výše členských příspěvků

- volba předsedy, členů výboru a revizora

- schvalování plánu činnosti

- rozhodnutí o vyloučení členů

- rozhodnutí o zániku organizace

Výbor je tříčlenný a nebo pětičlenný a je sestaven z předsedy, jednatele a zvolených členů výboru. Do zvolení plní jeho funkci výbor přípravný.

 Výbor je volený na dobu určenou členskou schůzí. Rozhoduje o přijetí členů, řídí činnost organizace v plném rozsahu s výjimkou pravomocí příslušející výlučně členské schůzi. Při hlasování o návrhu rozhoduje nadpoloviční většina, v případě rovnosti hlasů při většinovém počtu přítomných členů výboru rozhoduje hlas předsedy, výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.

Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje na výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně l krát ročně.

Čl. 5. Členové

Členem organizace se může stát fyzická a právnická osoba s počtem 1 hlas za předpokladu, že:

- souhlasí se stanovami organizace

- je schválena za člena výborem organizace na základě žádosti s následným zaregistrováním

- zaplatí nejpozději do měsíce od zaregistrování příspěvek

Členství končí:

- dobrovolným vystoupením

- nezaplacením členského příspěvku do konce prosince běžícího roku

- vyloučením členskou schůzí

- úmrtím

- zánikem organizace

Členové

- jsou povinni dodržovat stanovy, platné usnesení orgánů „Polabské sdružení ochránců přírody“,

- jsou povinni vlastní činností napomáhat poslání a cílům organizace,

- mají právo volit a být voleni do orgánů „Polabské sdružení ochránců přírody“,

- mají právo vhodnou formou prezentovat svoji činnost v organizaci a činnost organizace s cílem seznámení veřejnosti s organizací a získání další pomoci při naplňování poslání a cílů organizace

- mají právo předkládat vlastní návrhy a využívat všechny výhody vyplývající z členství a svého přínosu pro činnost organizace.

Čl. 6. Zásady hospodaření

Hospodaření s majetkem organizace se řídí pravidly vymezenými platnými právními předpisy a zásadami určenými ve stanovách. Majetek organizace tvoří materiální a finanční prostředky získané z:

- členských příspěvků

- sponzorských příspěvků a darů

- dotací

- veřejných sbírek

- vlastní hospodářské činnosti

- a jiných legálních zdrojů

 

Zásady hospodaření:

- právo hospodaření s majetkem přísluší výboru organizace v souladu s plánem činnosti a hospodaření

- pro rozšíření finančních zdrojů může organizace vykonávat hospodářskou činnost, které výnos slouží pro činnost organizace a ne pro zisk v souladu s platnými právními předpisy

- pro účel naplňování poslání a zabezpečení hospodářské činnosti s výnosem pro organizaci může „Polabské sdružení ochránců přírody“ pronajímat, najímat, kupovat resp. Prodávat hmotný i nehmotný majetek včetně duševního za dodržení všech souvisejících právních norem.